Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 4 – Toepasselijkheid

Artikel 5 – Het aanbod

Artikel 6 – De overeenkomst

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument bij herroeping

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 11 – Verplichtingen van Tactiv Recovery bij herroeping

Artikel 12 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 13 – Verzending en terugzending; anders dan bij herroeping

Artikel 14 – De prijs

Artikel 15 – Cadeaubonnen van Tactiv Recovery

Artikel 16 – Conformiteit en garantie

Artikel 17 – Levering en uitvoering

Artikel 18 – Betaling

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 20 – Klachtenprocedure

Artikel 21 – Geschillen

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tactiv Recovery;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Tactiv Recovery in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Tactiv Recovery georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tactiv Recovery gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de consument bij Tactiv Recovery plaatst via de website of de mobiele website.
 2. Door gebruik te maken van de website www.tactivrecoverynl, hierna te noemen tactivrecovery.nl /of door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de consument dat de consument gebonden is aan de volgende algemene voorwaarden.
 3. Alleen personen die de leeftijd hebben bereikt waarop zij bevoegd zijn tot het aangaan van een rechtshandeling kunnen een bestelling plaatsen.
 4. Het feit dat op tactivrecovery.nl op enig moment producten of diensten worden aangeboden, garandeert niet dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Tactiv Recovery behoudt zich het recht voor om op elk moment producten in te trekken.
 5. Tactiv Recovery behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de consument. De versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op de bestelling van de consument is de versie die te vinden is op tactivrecovery.nl op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Tactiv Recovery

Online winkel

Beschikbaar: Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

E-mailadres: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 81360797

BTW-identificatienummer: NL003554927B16

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tactiv Recovery en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tactiv Recovery en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op tactivrecovery.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. De afbeeldingen van het aanbod op tactivrecovery.nl zijn illustratief en bedoeld om de consument een idee te geven van het product; deze zijn niet bindend.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tactiv Recovery niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De consument doet een bindende bestelling door het aangaan van een overeenkomst wanneer hij het bestelproces afrondt door op de knop “Bestelling afronden” te klikken. Zodra de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tactiv Recovery onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tactiv Recovery is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Tactiv Recovery treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Tactiv Recovery neemt passende beveiligingsmaatregelen in acht bij elektronische betalingen door de consument.
 4. Tactiv Recovery kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tactiv Recovery op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Tactiv Recovery zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoek- en/of e-mailadres van Tactiv Recovery waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Tactiv Recovery bekend gemaakte vertegenwoordiger; of,

– indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.

– als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument bij herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1 is toegestaan.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Tactiv Recovery hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de consument verplicht de desbetreffende producten binnen 14 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Tactiv Recovery in het tweede lid aangegeven wijze.
 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen middels het bijgevoegde retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze (schriftelijk) aan Tactiv Recovery te melden.14 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding dient de consument het product terug te sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Tactiv Recovery. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tactiv Recovery te retourneren, conform de door
 4. Tactiv Recovery verstrekte redelijke en duidelijke instructies die te vinden zijn onder het kopje “Verzenden en retourneren” op tactivrecovery .NL.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.

Artikel 11 – Verplichtingen van Tactiv Recovery bij herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tactiv Recovery dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds door Tactiv Recovery is terugontvangen of dat door de consument een sluitend bewijs van volledige teruggave kan worden overlegd.
 2. Tactiv Recovery gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 3. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tactiv Recovery de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Tactiv Recovery kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Tactiv Recovery dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij:

Goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

 1. goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. goederen die door hun aard na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd;
 4. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst tot regelmatige levering van deze publicaties;

Artikel 13 – Verzenden en terugzenden; anders dan bij herroeping

 1. Indien de consument niet de gehele overeenkomst wenst te ontbinden (herroepingsrecht), maar slechts een gedeelte wenst te retourneren, dient de consument het product dat hij wenst te retourneren binnen een termijn van 14 dagen aan Tactiv Recovery te zenden.
 2. De kosten van toezending en terugzending zijn voor rekening van de consument.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tactiv Recovery te retourneren, conform de door Tactiv Recovery verstrekte redelijke en duidelijke instructies, die te vinden zijn onder het kopje “Verzenden en retourneren” op tactivrecovery .NL.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tactiv Recovery dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product of een door de consument overgelegd sluitend bewijs van retournering, aan de consument terugbetalen.

Artikel 14 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Tactiv Recovery producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tactiv Recovery geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Tactiv Recovery dit bedongen heeft en zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 15 – Cadeaubonnen van Tactiv Recovery

 1. Cadeaubonnen of hun restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen of de werking ervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 3. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en leidt tot weigering van het gebruik van cadeaubonnen.
 4. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 5. De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na de datum van uitgifte.

Artikel 16 – Conformiteit en garantie

 1. Tactiv Recovery garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan
 • de overeenkomst;
 • de in het aanbod vermelde specificaties;
 • de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
 • de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Tactiv Recovery, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tactiv Recovery kan doen gelden.

Artikel 17 – Levering en uitvoering

 1. Tactiv Recovery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tactiv Recovery geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven op tactivrecovery.nl. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Indien Tactiv Recovery niet kan leveren, omdat de bestelde producten niet door haar eigen leveranciers aan Tactiv Recovery zijn geleverd, kan Tactiv Recovery de overeenkomst zonder schuld ontbinden. In dat geval zal Tactiv Recovery de consument informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar is of als de consument het alternatief niet wil bestellen, betaalt Tactiv Recovery het betaalde bedrag aan de consument terug.
 5. In het geval van lid 3 en 4 zal Tactiv Recovery het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tactiv Recovery tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tactiv Recovery bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 werkdagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tactiv Recovery te melden.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Tactiv Recovery totdat betaling door de consument heeft plaatsgevonden. Eigendomsoverdracht, verpanding, bewerking of verwerking zonder toestemming van Tactiv Recovery is niet toegestaan.

Artikel 20 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (per e-mail of per post) worden ingediend bij Tactiv Recovery binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Tactiv Recovery ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tactiv Recovery binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Tactiv Recovery is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur
 4. Bij klachten dient een consument zich in eerste instantie te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Indien nog geen oplossing is bereikt, heeft de consument de mogelijkheid zijn klacht te laten behandelen door de door de Stichting WebwinkelKeur benoemde onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en ondernemer en consument zich daarmee akkoord verklaren. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument aan de betreffende commissie moeten worden voldaan. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 21 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Tactiv Recovery en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.